Voorwaarden en privacy

Een gezonde hondenvacht betekent een blije hond!

Algemene voorwaarden Hondenvachtspecialist MAC


De volgende algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Haaglanden;


Toepasselijkheid der voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk overeengekomen.Aanbiedingen en prijsopgaven.

Aanbiedingen, prijsopgaven en dergelijke zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.


Overeenkomsten.

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen. Levering van goederen of diensten. De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant / opdrachtgever. Van de klant / opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant / opdrachtgever, om welke reden dan ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen ter dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiend kosten.

Overmacht.

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant / opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van eigenaar / houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijker wijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien een leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar / houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.


Aansprakelijkheid.

De eigenaar/ houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.


Garantie.

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.


Reclame.

Reclames terzake van een door de eigenaar / houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar / houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht en vervolgens dient de klant / opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen. Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk 2 maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar / houder van de trimsalon te zijn ingediend.


Betaling.

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante of pin- betaling bij aflevering. Voor cursusgelden geldt betaling vooraf. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant van rechtswege in gebreke. In dit geval kan teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever zijn verplichting tot betaling heeft voldaan. Kosten die voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant / opdrachtgever. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:

A. Bij annulering langer dan 48 uur voor afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd.

B. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar / houder van de trimsalon) verschuldigd.

C. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon verschuldigd. In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar / houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor de rekening van de klant / opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 25 een en ander zonder dat voorafgaande sommatie of iets dergelijks is vereist.


Geschillen.

Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht van toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.


Privacy verklaring Hondenvachtspecialist MAC

Bij Hondenvachtspecialist hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.


1.Contactgegevens:

Website:     www.hondenvachtspecialist.nl

Adres:        Gouderakstraat 18

Postcode:   2729 AB Zoetermeer

Email:         kristel@hondenvachtspecialist.nl

KVK:           57912807


2.Verwerking van persoonsgegevens


Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Naam en ras hond plus vachtgegevens en afwijkingen


Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

- om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken,

- te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de  Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

- Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (bijvoorbeeld de dierenarts)

- om u op de hoogte te houden van acties en aanbiedingen


3.Onze website, www.hondenvachtspecialist.nl


Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.

De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

4.Bewaartermijn van persoonsgegevens


Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Dit is mede omdat u mogelijk een aankoop heeft gedaan waar garantie over valt. Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.


5.Beveiliging van persoonsgegevens


Hondenvachtspecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

- Wij schermen uw gegevens digitaal af

- Handgeschreven adreskaarten worden na sluiting achter slot en grendel bewaard

- Wij delen uw gegevens niet via social media


Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via Kristel@hondenvachtspecialist.nl

Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.


6.Delen van persoonsgegevens met derden


Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.


7.Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken


Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.


Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar:

Kristel@hondenvachtspecialist.nl

Wij zullen deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer.


8.Overig


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via kristel@hondenvachtspecialist.nl zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.


Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Deze verklaring is opgesteld voor Hondenvachtspecialist door Bleijerveld juridisch advies in samenwerking met VVTN.

Uw privacy is ook onze zorg.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hondenvachtspecialist